RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service provider

General info
Organization name Lantmäteriet
Organization number 202100-4888
E-mail kundcenter@lm.se
Telephone 0771-63 63 63
Address Lantmäterigatan 801 82 Gävle
Website http://www.lantmateriet.se/
Other
First level support Lantmäteriet/ geodatasupport
Support opening hours Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/
Support E-mail geodatasupport@lm.se
Support telephone 026-63 36 00
Services
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat ""Administrative units"". Tjänst innehållande administrativa områden för kommuner, län och rike från grunddata anpassat för skalområde 1:10 000 och 1:250 000. Administrativa enheter delar upp områden där medlemsstater har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, åtskilda av administrativa gränser. Skikt som återfinns i tjänsten är: •Administrativ enhet •Administrativ gräns •NUTS-region. NUTS = Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Underhållsfrekvensen är halvårsvis. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Den innehåller adresser enligt Inspires specifikation och består av: - kommun/kommundel - adressområde - adressplats - postnummer/postort Valbart område: kommun. Format: GML (XML-format för geodata)
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Addresses (Adresser). Tjänsten innehåller lägesuppgifter för adressplatser anpassat till skalområde 1:10 000. Uppdatering av adressuppgifter sker kontinuerligt. Tjänsten laddas med aktuella data halvårsvis. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger tillgång till följande kartor i rasterform: GSD-Terrängkartan, GSD-Vägkartan, GSD-Fjällkartan och GSD-Sverigekartan. Varje karta har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde. Aktualitet: GSD-Terrängkartan och GSD-Vägkartan uppdateras fyra gånger per år. De övriga kartbilderna uppdateras två gånger per år.
Version: v1.4
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt Svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning. Information om adress kan hämtas genom att ange objektidentitet (UUID för adress eller fastighet). I svaret returneras informationen objektidentitet (UUID för belägenhetsadress) samt belägenhetsadressen med tillhörande attribut. Aktualitet Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.
Version: v4.0
Last updated: 2016-11-08
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller information om byggnader med byggnadsändamål: • Bostad • Industri • Verksamhet • Samhällsfunktion • Ekonomibyggnad • Komplementbyggnad • Övrig byggnad
Version: v2.0
Last updated: 2016-11-08
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Vid beställning erhålls inloggning till en nedladdningsplats. Den nedladdade filen innehåller byggnader enligt Inspires specifikation och består av: - Objektidentitet - Versionsdatum - Objektstatus - Nybyggnadsår - Tillbyggnadsår - Fastighetstillhörighet - Byggnadsdel - Byggnadsnamn - Byggnadsändamål
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Building (Byggnad). Tjänsten innehåller byggnadsgeometrier för alla byggnader utom planerade och avregistrerade. Informationen i tjänsten visas i skalområde 1:50 till 1:25 000. Tjänsten innehåller ett skikt; Byggnader. Byggnadsinformationen ajourhålls kontinuerligt av kommunerna och uppdateringsfrekvensen varierar för de olika kommunerna. Informationen i tjänsten uppdateras varje timme. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Version: 1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller aktuell information om t.ex. •fastighetsindelning, både gällande och historisk •fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar •nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning •centralpunktskoordinat •läns-, kommun- och församlingstillhörighet •fastighetens areal •samfälligheter. En samfällighet är mark eller fiske som delas av flera fastigheter. Samfälligheten sköts gemensamt av de fastigheter som har andel i den. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.
Version: v1.6.1
Last updated: 2016-01-28
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i tio separata skikt. För vart och ett av skikten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett.
Version: 1.1
Last updated: 2016-01-28
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Cadastral parcels (Fastighetsområden). Tjänst innehållande ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar från grunddata anpassat till skalområdet 1:10 000. Tjänsten är uppdelad i tre skikt: •Fastighetsområden •Fastighetsindelning •Fastighetsgränser. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter. Aktualitet Gemensamhetsanläggningar och förändringar i anläggningarna registreras i samband med lantmäteriförrättningar. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i registret. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet (nytt fönster).
Version: v1.6.0
Last updated: 2016-01-28
En geodatatjänst som er tillgång till de geografiska indelningarna län och kommun samt distrikt och jordregistersocken. Informationen hämtas genom att ange typ av geografisk indelning samt identiet för respektive typ. Man kan hämta geografisk indelning med hela eller delar av angivet namn elle med hjälp av angiven geometri.
Version: 1.0
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet, markeringsläge samt beteckning. Tjänsten har två sökmöjligheter: • Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten • Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för att hämta fullständig information om gränspunkterna.
Version: v1
Last updated: 2016-01-27
Hydrografisk information levererat enligt Inspire dataspecifikation eller för Svensk vattenstandard (dataspecifikation SS6370008:2015). Sjöar, vattendrag och avrinningsområden samt tillhörande information med anknytning till dessa t.ex. fors, damm och vattenfall.
Version: 1.0
Last updated: 2016-02-26
Tjänsten visar hydrografisk information från Lantmäteriets grunddatalager enligt EU-direktivet Inspire dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000.
Version: v1
Last updated: 2016-02-26
Höjd Direkt ger möjlighet att fråga efter höjdvärde för enskilda punkter, samt punkter längs en linje eller punkter som bildar en polygon. Höjdvärden hämtas från den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning i rasterformat.
Version: 1.0
Last updated: 2016-01-27
Höjdmodell Nedladdning är en tjänst för direktläsning och nedladdning av höjddata via ett maskingränssnitt. Vid nedladdning av höjdgrid kan utsnitt, upplösning och koordinatsystem väljas. Höjdgrid kan laddas ner som 1 m grid eller större. Färdiga grid finns i 2, 4, 8, 16, 32 osv dubblerat upp till 4096 m upplösning. Önskas upplösningar där emellan tas de automatiskt fram vid nedladdningen. Data laddas ner som Geotiff eller ASCII grid.
Version: 1.0
Last updated: 2016-01-27
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten innehållande tre lager, en terrängskuggningsmodell, en terränglutningsmodell och ett lager som visar aktualitet och ursprung för data som har används vid framställningen av höjdmodellerna. Höjdmodellerna är rikstäckande och skapade utifrån ett grid med upplösningen 1 meter.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om inskrivningar från fastighetsregistrets inskrivningsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bland annat information om -lagfarter -tomträtter -köpeskilling -inteckningar -anteckningar -avtalsservitut -nyttjanderätter -ägarhistorik. Aktualitet Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter. Informationen uppdateras dagligen varje vardag under året Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet.
Version: v2.1.1
Last updated: 2017-09-04
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om planer och bestämmelser från fastighetsregistrets plandel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. I Fastighetsregistrets plandel redovisas information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet eller ett visst område. Planerna och bestämmelserna reglerar användningen av mark och vatten. Exempel på sådana planer och bestämmelser är detaljplaner, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser. Varje plan och bestämmelse har en aktbeteckning som är kopplad till Lantmäteriets arkiv. Ibland anges en alternativ aktbeteckning som du kan använda för att ta del av dokumenten hos ansvarig myndighet.
Version: v1.4.1
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger möjlighet att söka bland de officiella bebyggelse- och naturnamn som finns i Lantmäteriets ortnamnsregister och visa dem i en karta eller ett ortofoto. Ortnamnsinformationen omfattar: •län •kommun •ort-ID •ortnamn •koordinat. Aktualitet Ortnamnsregistret uppdateras löpande. Kvalitet Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller för närvarande cirka 950 000 ortnamn. För objekt inom flerspråkiga områden kan två eller tre namn förekomma. Ortnamnsregistret är normgivande för Sveriges ortnamn och innehåller de former och stavningar som är officiellt fastställda.
Version: v1
Last updated: 2016-01-27
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Geographical names (Ortnamn). Tjänsten omfattar namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter och annan bebyggelse, samt andra geografiska och topografiska företeelser av allmänt och historiskt intresse. Informationen är hämtad ur ortnamnsregistret. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) och IR med upplösning 0,5 m/pixel (rikstäckande) samt färg (RGB) med upplösningen 0,25 m/pixel (ca 130 tätorter samt mer tätbefolkade områden). Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.
Version: 1.4.1
Last updated: 2017-05-12
Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer. Upplösning (m/pixel) Täckningsgrad 0,5 Rikstäckande i färg (RGB) och IR. 0,25 De ca 130 största tätorterna.
Version: v1.4
Last updated: 2014-11-06
Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006. Aktualitet Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton. Uppdateringen görs under tertial 1 året efter flygfotoåret. "
Version: v1.4
Last updated: 2016-02-29
Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del. Informationen är uppdelad i fyra separata skikt; Rättigheter, Fastighetsplaner, Detaljplaner och Bestämmelser. Aktualitet Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäteri-myndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att de vunnit laga kraft.
Version: v1.1
Last updated: 2016-03-30
Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar genom att ange adress.
Version: v2.0
Last updated: 2016-11-08
Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till taxeringsinformation och fastighetsinformation genom att ange ett organisationsnummer.
Version: v1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar. Referensen/rna kan sedan användas för att hämta ytterligare information via någon av bastjänsterna.
Version: v3.2
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om rättigheter. En rättighet kan medföra rätt för en ägare till en fastighet, person eller bolag att för visst ändamål använda ett område av annan ägares fastighet eller anläggning. Exempel på rättigheter är väg, brygga och el-ledning. Aktualitet Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut, eftersom det före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. För fastigheter bildade efter 1972 finns alla rättigheter registrerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet (nytt fönster)
Version: 1.4.0
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten innehåller information om samfällighetsföreningar ur samfällighetsföreningsregistret. Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om •Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller förening enligt lagen om gemensamhetsanläggning •Namn på förening, organisationsnummer eller länskod •Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar •Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller båtanläggning. Samfällighetsföreningsregistret har vissa kopplingar till fastighetsregistret men ingår formellt inte i det. Aktualitet Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.
Version: v1.1.0
Last updated: 2016-01-27
Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Information om taxeringsuppgifter kan hämtas genom att ange taxeringsenhetens id. I svaret returneras alltid id samt önskad informationsmängd. Aktualitet Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Uppgifterna fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet vid årsskiftet. 2012 visas alltså 2011 års beslutade taxeringslängd. Söker du information om din egen fastighet? Då är du välkommen att istället använda e-tjänsten Min fastighet.
Version: v1.6.0
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Aktualitet Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Version: 1.1.1
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet. Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis. " Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. •Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. •Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Version: 1.0.2
Last updated: 2016-01-28
Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i 12 informationsslag. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Varje skikt är en separat bild. Skiktindelningen ger användaren frihet att välja vilken information den vill visa i kartbilden. Aktualitet: Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis. • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.
Version: 1.1.1
Last updated: 2016-01-28
Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning i skalor mindre än 1:30 236. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen som visas i tjänsten uppdateras minst kvartalsvis.
Version: 1.0.1
Last updated: 2018-06-27